Gastroscopie

Wat is een Gastroscopie (of gastroduodenoscopie)?
Bij dit onderzoek worden uw slokdarm, maag (gastrum) en twaalfvin­geri­ge darm(duodenum) nauw­keurig onder­zocht. Deze orga­nen worden beke­ken met een videocame­raatje dat in een lange dunne slang (de endoscoop) is inge­bouwd. Soms wordt bij dit onderzoek ook weefsel voor microsco­pisch onder­zoek weggenomen, maar dit is absoluut niet pijnlijk. Het onderzoek wordt verricht door een erva­ren specialist, die daarvoor een specifieke oplei­ding heeft gehad.

 

Belangrijk

Wanneer u antistollingsmedicijnen (Sintrom of Mar­coumar) gebruikt, verzoe­ken wij u dit voor het onder­zoek te melden aan de specialist die het onder­zoek uitvoert.

Overleg van te voren met uw eigen behandelend arts of u deze medicijnen gedurende de week vóór het onderzoek mag of moet staken.

De voorbereidingen

Vanaf middernacht (24:00 uur) voor het onderzoek tot aan het onderzoek mag u niets meer eten of drinken.

Medicatie inname is i.p. geen bezwaar, zeker als u belangrijke medicatie gebruikt voor uw hart en bloedvaten, neem deze dan wel vroeg rond 6.00 uur in. Andere medicatie zou dan tot na het onderzoek kunnen wachten. Bij twijfel over medicatie kunt u het best contact opnemen met uw behandelend arts die dit voorgeschreven heeft.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de endosco­pie-afdeling.

Veel mensen zien erg op tegen het onderzoek, vooral door "verhalen" van anderen. Dit is beslist niet nodig.

Het onderzoek is weliswaar niet prettig, want wan­neer de endo­scoop door de keel gaat, geeft dit een merk­waardig ge­voel. Dit is echter geen pijnlijk ge­voel. De keel wordt verdoofd om de verve­lende braakreflex te onder­druk­ken. Vlak voor en tijdens het onderzoek krijgt u duide­lij­ke in­struc­ties en een goede begeleiding.

U ligt tijdens het onderzoek op uw linkerzijde op de onder­zoekstafel. Tijdens het inbrengen van de slang via de mond, moet u een paar slikbewegingen maken en daarna alleen rustig en ontspannen zuchten.

De luchtwegen blijven tijdens het onderzoek vrij en u kunt net zo gemak­kelijk ademha­len als anders. U krijgt het dus niet "benauwd".

Het onderzoek doet geen pijn en duurt 2 tot 5 minuten.

 

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u een half uur niet eten en drinke­n en er kan kortdurend een licht pijnlijk ge­voel in de keel optre­den maar dit is geen reden tot onge­rustheid. De keel kan na het onderzoek wel een paar dagen gevoelig zijn. Ook kunt u een wat opgeblazen gevoel in de buik krijgen.


Alleen wanneer u na het onderzoek hevige pijn in de buik of keel krijgt, moet u onmiddellijk contact opnemen met de endoscopie afdeling tel. 010 - 258 51 80 of tel.nr. 010 - 258 50 00 buiten de spreekuurtijden.

De specialist die het onderzoek heeft verricht, zal u na het onderzoek kort vertellen wat hij heeft gezien.

Uw eigen behandelend arts krijgt vervolgens een uitgebreid verslag van het onderzoek en de uitslag van een eventueel weefselonderzoek. Hij zal dit verder met u bespreken.